„Шанс за заетост“

Приключва проектът на Фондация „Съпричастие“ и „ВР Вижън“ по програма „Активно включване“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 на ЕС. 12 души с увредено зрение намериха своята трудова реализация като производители на сувенири, рекламни агенти и продавач-консултанти.

Според тълковния речник думата „шанс“ означава: надежда, вероятност, възможност за успех, сполука, късмет, щастие. В днешно време да си намериш работа е истински шанс. Особено това важи за хора с увреждания, които поради своето увреждане имат някои ограничения в избора на професия, а от друга страна пазарът е неумолим и трудно приема тези хора като пълноценна работна сила.

Проектът „Шанс за заетост“ стана възможен благодарение на Програма „Активно включване“, която е част от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд. Проектът беше разработен в партньорство между Фондация „Съпричастие“ като водеща организация и партньорската организация – „ВР Вижън“ ЕООД като работодател. В рамките на проекта бяха изпълнени две групи дейности:

- Подкрепа за трудова реализация – психологическа подкрепа, мотивиране и консултиране за активно търсене на работа, подпомагане от социални асистенти, обучение за производство на сувенири и обучение по Дигитална компетентност. В тези дейности се включиха 25 души с увредено зрение, които са потребители на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение“ в град Варна.
- Трудова заетост – наемане на 12 души с увредено зрение от партньорската организация – „ВР Вижън“ ЕООД в три вида професии: производителна сувенири – 5 души, рекламен агент – 5 души и 2 продавач-консултанти.

Една от дейностите в проекта е Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увредено зрение и позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на тези хора. За изпълнение на тази дейност е заснет документалният филм „Шанс за заетост“. Този филм ще бъде публикуван в социалните мрежи, за да могат най-голям брой зрители да придобият представа за хората с увредено зрение и техните професионални възможности.

Част от хората , включени в проекта, са незрящи по рождение, а друга част са загубили зрението си в трудоспособна възраст и това е голям удар за тях. Сийка Петрова – бивш учител, споделя, че усещането е като чели си в затворено пространство и не можеш да излезеш от него.

Някои от хората са изгубили работата си и не са работили в продължение на много години. Те дори са изгубили надежда, че някога пак ще работят. Жулиета Жекова споделя: „Когато преди 20 години изгубих зрението си, изхвърлих трудовата си книжка и дипломата, защото мислех, че никога вече няма да ми потрябват…“

За двама от участниците в проекта – Надежда Стойнова и Лъчезар Кючуков, за пръв път се създава възможност за работа. Това ги прави особено щастливи и удовлетворени.

В резултат от психологическата подкрепа, мотивиране и консултиране за търсене на работа нашите участници повишиха своите знания и умения за активно пазарно поведение. Благодарение на проведените обучения за производство на сувенири и по дигитална компетентност те придобиха и професионални знания и умения в три нови, нетрадиционни за слепите хора професии: производителна сувенири, продавач-консултант и рекламен агент.

В проекта включихме и 5 социални асистенти, които подпомагаха хората с увредено зрение при посещение на консултациите и обученията, а по-късно и по време на работа. Участниците в проекта са много благодарни на своите асистенти, защото те са незаменим помощник за тях. Една от асистентките – Цветанка Маринова, обясни, че помощта е само тогава, когато хората с увредено зрение не могат да се справят, например, когато е необходимо зрение. Във всички останали случаи асистентите не се натрапват и оставят хората без зрение да се чувстват свободни и способни.

В резултат на осъществените дейности по проекта:

- 25 души с увредено зрение бяха мотивирани и изградиха умения за включване в пазара на труда,
- 7 души бяха обучени в Ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност, което впоследствие позволи наемането им като рекламни агенти и продавач-консултанти от партньора;
- 5 души с увредено зрение преминаха обучение по приложни изкуства, което им даде възможност впоследствие да бъдат наети като производители на сувенири от партньора;
- по този начин на 12 души беше даден шанс да започнат работа, което повиши увереността им в собствените възможности, подобри социалния им статус, повиши самочувствието им като пълноправни членове на обществото.

Беше изработен и представен документален филм за професионалното израстване на хората с нарушено зрение, включени в проектните дейности, чрез който даваме добър пример на работодатели, посредници на пазара на труда и други хора с увреждания за пълноценна трудова реализация.

Нека дадем шанс на хората с увреждания да се реализират на пазара на труда. За тях важи крилатата фраза:

„Това, което не мога да правя, Никак не ми пречи да правя онова, което мога!“


Веселина Стоилова – ръководител на проект „Шанс за заетост“
Гр. Варна, юни 2018 г.


Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
Шанс за Заетост
ПРОЕКТ „ШАНС ЗА ЗАЕТОСТ” - ДОГОВОР № BG 05 M 9 OP 001-2.005-0007-C 01

Проект "Шанс за заетост" е разработен съвместно от Фондация "Съпричастие" от гр. Варна като водеща организация и "ВР Вижън" ЕООД като партньор.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Общата цел на настоящия проект е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увредено зрение и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на животчрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

Конкретната цел на проекта е да подпомогне хора с увредено зрение да намерят своята реализация на пазара на труда. Тази група от хора често остава изолирана поради особеностите на увреждането и поради ограничеността на възможностите за обучение и професионална изява. Голямата конкуренция, необходимостта от по-висока квалификация, повече професионални и социални умения и други фактори допълнително затрудняват достъпа на хората с увреждания до пазара на труда. В отговор на този проблем партньорите по проекта предвиждат реализиране на група от дейности, които водят до активно включване на хората с увредено зрение на пазара на труда.

ДЕЙНОСТИ:

- оказване на подкрепа за намиране на работа на потребители на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увредено зрение” на Фондация "Съпричастие" чрез индивидуална и групова работа с потребителите, социално, мотивационно и психологическо подпомагане, провеждане на обучение за изработване на художествени изделия и сувенири;
- провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" на част от преминалите мотивационна и психологическа подкрепа;
- оборудване на работни места за хора с увредено зрение;
- осигуряване на заетост на 12 души със зрителни увреждания за период от 6 месеца по следните професии:
- производител на сувенири – 5 души,
- рекламен агент – 5 души,
- продавач-консултант – 2 души;
- провеждане на инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората със зрителни увреждания за трудова реализация пред работодатели, трудови посредници, медии и обществеността с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласите в обществото.


РЕЗУЛТАТИ:

- резултат на осъществените дейности по проекта:
- 25 души с увредено зрение ще бъдат мотивирани и ще изградят умения за включване в пазара на труда,
- 7 души ще бъдат обучени в Ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност, което впоследствие ще позволи наемането им като рекламни агенти и продавач-консултанти от партньора;
- 5 души с увредено зрение ще преминат обучение по приложни изкуства, което ще даде възможност впоследствие да бъдат наети като производители на сувенири от партньора;
- по този начин на 12 души ще бъде даден шанс да започнат работа, което ще повиши увереността им в собствените възможности, ще подобри социалният им статус, ще повиши самочувствието им като пълноправни членове на обществото,
- ще представим документален филм за професионалното израстване на хората с нарушено зрение, включени в проектните дейности, чрез който ще дадем добър пример за работодатели, посредници на пазара на труда и други хора с увреждания за пълноценна трудова реализация.


ЕЗИК НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

От 23.09.2015 – 28.09.2015 г. в Почивна станция “Поп Харитон” – гр. Дряново се провежда семинар по проект BG05/1324 “Език на толерантността”, финансиран по Програма за Подкрепа на НПО в България, финансиран по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Проектът се изпълнява съвместно от Фондация “Съпричастие” и Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ).

Фондация “Съпричастие” е учредена на 25.04.2000 г. в гр. Варна. Основна цел на фондацията е да осъществява социална рехабилитация и интеграция в обществото на деца и възрастни с различни увреждания посредством реализиране на различни програми и проекти в областта на образованието, квалификацията, трудовата реализация, социалните услуги и културната интеграция. От месец май 2003 г. Фондация “Съпричастие” е регистрирана като доставчик на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане, а от 2007 г. е лицензиран доставчик на социални услуги за деца от Държавната агениция за закрила на детето.
Екипът на фондацията се състои предимно от хора с увреждания и се стреми да бъде инциатор за разрешаване на специфичните проблеми на тази общност.

Партньор на Фондация “Съпричастие” в настоящия проект е Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ). Тя е национална организация, която обединява слепи и слабовиждащи есперантисти и техни виждащи помощници от цялата страна. Основна цел на асоциацията е да подпомага невиждащите есперантисти за осъществяване на творчески и професионални контакти за постигане на многостранна реализация и социална интеграция в обществото. Асоциацията осигурява адаптирани учебни материали и провеждане на курсове по есперанто.

Основна цел на проекта е насърчаването на демократичните ценности, влючително защита на правата на човека като за постигането й са заложени следните специфични цели:
- Повишаване на информираността за правата на гражданите с увреждания, включително правата на европейските граждани, чрез запознаване с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и други европейски нормативни документи
- Ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото

Дейностите, предвидени за осъществяване и постигане на целите по проекта са:
1. Подбор на участници в семинар
2. Подготовка и адаптиране на учебни и информационни материали
3. Провеждане на семинар за незрящи хора и техните доброволни сътрудници
4. Популяризиране на резултатите от проекта
5. Администриране и отчетност

В продължение на 5 дни 10 млади хора с увредено зрение от цялата страна и 10 техни доброволни сътрудници ще се запознаят с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и с Европейските програми и проекти, техни основни компоненти и начините за кандидатстване и ще изучават международния език есперанто. За целта бяха адаптирани необходимите учебни материали на брайлов шрифт, уголемен шрифт и в аудио вариант.

В резултат на проекта ще се повиши капацитетът на хората с увредено зрение сами да защитават правата си. Посредством международният език есперанто, незрящите хора ще могат да контактуват с хора от цял свят без езикова бариера и ще се разпространяват отношенията на толерантност към различните, разбирателство и междукултурен диалог. Придобивайки знания относно възможностите на проектното финансиране, участниците в проекта ще могат да планират собствени инициативи в социалното предприемачество и в сферата на гражданското общество.

Стойността на проекта - 5573 евро.
Продължителност – 07.2015 - 01.2016 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Съпричастие” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България

Предстояща премиера на поетичния сборник "С дъх на море".

Примиерата на поетични сборник "С дъх на море", съставен от творби на 7 варненски поети с увредено зрение, посветени на морето и любовта, ще се проведе на 13 Август 215г. от 18:00 часа в Артсалона на Радио Варна.

Вход Свободен!
Очакваме Ви!

Нашият партньор Агенцията за икономическо развитие Варна има удоволствието да Ви информира, че е част от консорциум от 15 партньори от Италия, Унгария, Румъния, Гърция, Хърватска, Албания, Сърбия и Украйна, които стартират изпълнението на международен проект SEE / D / 0223 / 1.2 / X с акроним APP4INNO и наименование „Създаване и промоция на нови подходи и инструменти за засилване на конкурен-тоспособността и иновациите на първичния сектор в Югоизточна Европа”.

Водещ партньор по проекта е Регионалната Агенция за селско-стопанство, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост на областта Венето в Италия.

Списъкът с останалите партньори по проекта включва:
  -   Южната Транс-Дунавска Регионална агенция за иновации от Унгария,
  -   Фондация за подпомагане на земеделските производители от Румъния,
  -   Политехниката в гр.Милано, Италия,
  -   Търговско-индустриална камара на Драма, Гърция
  -   Консорциум за развитие на Полинезе, Италия
  -   Средиземноморския агрономически институт на гр. Бари, Италия,
  -   Център за предприемачество Осиек от Хърватия
  -   Албански съвет по агробизнес, Албания
  -   Институт по хранителни технологии, Сърбия
  -   Регионална агенция за развитие на малките и средни предприятия, Сърбия
  -   Министерство на земеделието, храните и защита на потребителите на Албания
  -   Секретариата на земеделието, водното стопанство и горите на провинциите в Сърбия
  -   Държавен научно-технически център за междусекторни и регионални проблеми на безопасността за околната среда и опазване на ресурсите в Украйна

Проектът е на стойност 2,051,701.00 евро. Част от средствата по бюджета на проекта в размер на 85% се финансират от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна Програма за Трансгранични Сътрудничество в Югоизточна Европа и Инструмента за предприсъединяване. Проектът стартира на 01.10.2012г. и е с продължителност 24 месеца.

Предстои провеждане на среща за стартиране на проекта на 24 – 25.10.2012г. в гр. Печ, Унгария, която е отворена за участие към заинтересовани от проекта малки и средни предприятия, представители на държавни и местни власти, институти и неправителствени организации. Дневния ред на срещата на български и английски език, заедно с детайлите за хотелско настаняване и трансфер от Летището в гр.Будапеща до гр.Печ, могат да бъдат свалени от тук- Дневен ред и Информация за настаняване и трансфер

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА
Проектът APP4INNO поставя като отправна точка необходимостта от създаването на транснационални мрежи между малките и микро-предприятията, които са способни да създават постоянни иновационни процеси и да мобилизират критична маса. За тази цел се планира да се създаде транснационална система за подкрепа на конкурентоспособността за използване на потенциала на иновационните селскостопански малки и средни предприятия (МСП) на територията на регионите на Югоизточна Европа, което ще позволи да се създадат рамкови условия за МСП за достъп до иновации, трансфер на технологии и сътрудничество като основен способ за тяхната конкурентоспособност на международните пазари. Системата ще съдейства за трансфера и разпространението на подходи, услуги и инструменти за подобряване на конкурентоспособността на земеделските МСП, не само по отношение на подобряване на производствените процеси на ниво отделно МСП, но също така и преди всичко по отношение на създаването на клъстери от предприятия, целящи увеличаване ефективността на използваните средства при производството на продукция.

В началото на проекта ще се определят подходите и методиките за укрепване на конкурентоспособността на земеделските МСП, както и специфични сектори (областите на действие) и видовете малки и средни предприятия, където определени подходи могат да имат най-ефективни резултати. Това е необходимо, за да се предоставят оперативни инструменти за подпомагане на конкурентоспособността, съобразени със спесификата на територията на всяка от включените в проекта организации.

Подбраните подходи и свързаните с тях инструменти ще бъдат прилагани в постоянно действаща система за транснационално подпомагане на МСП. Системата ще бъде осигурена с необходимите човешките ресурси и ИТ инструменти и подържана от партньорите в състояние, което да активира синергия на национално равнище с институции и други технологични и иновационни актьори. Транснационалната платформа за обслужване ще представлява транснационален „мета-клъстер” на МСП в посочените сфери на действие, които могат да си сътрудничат, да създават синергия и общата критична маса.
Уеб Дизайн и Софтуерни Решения Unseen Pro Ltd
© Всички права запазени - Фондация Съпричастие. Empathy-bg.eu 2011 - 2024.
За Нас | Дейност | Новини | Документи | Архив | Галерия | Контакти | Вход