ЗА НАС

Фондация "Съпричастие" от гр. Варна осъществява рехабилитация и интеграция в обществото на деца и възрастни с функционални увреждания.

Фондация "Съпричастие"е учредена на 25 април 2000 г. Екипът на Фондацията се състои предимно от хора с увреждания и се стреми да бъде инициатор за разрешаване на специфичните проблеми на тази общност. Председател на Фондацията е Славчо Аврамов.

Фондация "Съпричастие" е регистрирана от Варненски окръжен съд по фирмено дело 1776 от 13 юни 2000 година. Тя е вписана в Централния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието с удостоверение № 027 от 2003 г.

От месец май 2003 година Фондация "Съпричастие" е регистирана като доставчик на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане, а от 2007 година е лицензиран доставчик на социални услуги за деца от Държавната агенция за закрила на детето.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ФОНДАЦИЯТА

1. Изследване на потребностите от рехабилитация и социална интеграция на децата и възрастните с функционални увреждания и техния социален статус.

2. Материална и морална подкрепа на семействата им чрез консултиране, ресоциализация и създаване на благоприятна социална среда.

3. Разработване и реализация на социални и интеграционни програми в областта на образованието, културата, рехабилитацията, здравеопазването и социалните дейности, трудовата заетост и информационното обслужване на хората с увредено здраве.

4. Популяризиране на професионалните и творчески възможности и постижения на хората с различни увреждания чрез всички осведомителни средства.

5. Създаване на атмосфера за ефективно решаване на проблемите на хората с увреждания чрез адекватна национална и регионална социална политика.

6. Адаптиране и прилагане в България на добри практики и световния опит в областта на рехабилитацията и социалната интеграция.

7. Предоставяне на информация за технически и помощни средства, облекчаващи бита и труда на лицата с функционални увреждания и осигуряване на производство или внос на тези средства.

8. Установяване на контакти със сродни организации от страната и чужбина и осъществяване на съвместни проекти с тях.

Хората с увреждания не са по-различни от останалите и имат същите потребности. В ежедневието си те се сблъскват с допълнителни трудности, за предоляването на които им е необходима подкрепата на обществото.

Ние предлагаме следните социални услуги.

1. Социални асистенти на деца със специални образователни потребности.
2. Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение.

Съпричастието на институциите и гражданите е основен фактор за интегрирането на хората с увреждания в обществото.
Уеб Дизайн и Софтуерни Решения Unseen Pro Ltd
© Всички права запазени - Фондация Съпричастие. Empathy-bg.eu 2011 - 2024.
За Нас | Дейност | Новини | Документи | Архив | Галерия | Контакти | Вход