Дейност през


АВТОРЕФЕРЕНЦИЯНА ФОНДАЦИЯ "СЪПРИЧАСТИЕ"ВАРНА

Фондация "Съпричастие" от град Варна е учредена на 25 април 2000г. в Дома на културата на слепите от 6 учредители - специалисти по социална интеграция и съпричастни към проблемите на децата и лицата с функционални увреждания. Председател на Фондация "Съпричастие" е Славчо Георгиев Аврамов - дългогодишен деятел на Съюза на слепите в България, завеждащ социалната дейност на Регионалната организация на слепите във Варна и председател на Клуба за социални контакти в Дома на културата на слепите, изключително интегриран и рехабилитиран въпреки напълно изгубеното си зрение. Заместник-председател е Веселина Златева Стоилова – Началник сектор „Център за социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени лица” в Дирекция "Социални дейности и жилищна политика” в Община Варна. Притежава четири магистърски степени - по икономика на труда, социология, право и социален мениджмънт. Увреденото зрение не е пречка за професионализъм и интеграция в обществото, обществена активност и личностна реализация. Майка на три деца, с многостранни интереси. Сред учредителите на Фондация "Съпричастие" са: Екатерина Александрова Маринова – с увреждане на опорно-двигателния апарат, филолог, социален педагог, владее 6 езика, между които японски, шведски и основните европейски езици, работи като сътрудник в Програмите "Доброволци зад граница" и "Леонардо да Винчи" на Европейския съюз, Ивелина Атанасова Дюлгерова– старши експерт по социална работа в „Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени лица” в Община Варна, магистър по социални дейности на Варненския Свободен Университет "Черноризец Храбър" и активен участник в неправителствени социални организации въпреки слабото си зрение, Мария Николова Димитрова – адвокат, бивш общински съветник, и Румяна Петрова Иванова – социолог, началник сектор В Община Варна - без увреждания, но с позитивно отношение към проблемите на рехабилитацията и социалната интеграция и много добри комуникативни умения за социална работа с деца и възрастни с различни увреждания.

Фондация "Съпричастие" е регистрирана от Варненския окръжен съд на 13.06.2000 г. и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност на 27.12.2001г. През 2006 година е регистрирана промяна на председателя.Досегашният председател Веселина Стоилова беше обявен за Почетен председател и освободен от поста поради служебна заетост. На длъжността Председател на Фондация „Съпричастие” е избран Славчо Аврамов – досегашен заместник-председател и изпълнителен директор на Фондация „Съпричастие”.
Основна цел на Фондацията съгласно нейния устав е да осъществява рехабилитация и социална интеграция в обществото на деца и лица с функционални увреждания. За реализирането на тази цел Фондацията осъществяваследните дейности:

1. Изследване на потребностите от рехабилитация и социална интеграция и социалния статус на децата и лицата с функционални увреждания.
2. Материална и морална подкрепа на семействата, в които има деца и възрастни с функционални увреждания чрез консултиране, ресоциализация и създаване на благоприятна социална среда.
3. Разработване и реализиране на социални и интеграционни програми в областта на образованието, културата, рехабилитацията, здравеопазването и социалните дейности, трудовата заетост и информационното обслужване на хората с увреждания.
4. Популяризиране на възможностите и постиженията на хората с различни увреждания чрез всички осведомителни средства и създаване на атмосфера за ефективно решаване на проблемите чрез адекватна законодателна и местна социална политика.
5. Проучване на международния опит в областта на рехабилитацията и социалната интеграция и адаптиране на чуждестранни програми в страната.
6. Предоставяне на информация, осигуряване на производство или внос на технически и помощни средства за облекчаване на бита, труда и ежедневието на лицата с функционални увреждания.
7. Установяване на контакти със сродни организации от страната и чужбина и осъществяване на съвместни проекти с тях.
8. Организация и финансиране на други дейности, свързани с целите на Фондацията.

Проблемите на рехабилитацията и социалната интеграция на децата и възрастните с увреждания са сложни и комплексни и изискват интегративен подход от страна на всички институции, заети с тези въпроси. Основна цел на екипа на Фондацията е да направи всички тях съпричастни към тези хора и техния живот да стане пълноценен и равностоен.
Уеб Дизайн и Софтуерни Решения Unseen Pro Ltd
© Всички права запазени - Фондация Съпричастие. Empathy-bg.eu 2011 - 2024.
За Нас | Дейност | Новини | Документи | Архив | Галерия | Контакти | Вход