І. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Социалната услуга "Социален асистент" на деца с увреждания е предназначена за деца със специални образователни потребности в Общинските училища и детски градини с цел успешното им интегриране и социализиране в учебна среда.
Целева група - Деца с увреждания от Община Варна;
Потребители - Деца с увреждания, учещи в масовите училища и детски градини на територията на Община Варна.
Възрастови граници - от 2 до 18 години.
Капацитет за 2010 г. - 40 потребители.

Ред за предоставяне на социалната услуга
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба до председателя на организацията-доставчик на социалната услуга;
2. Копие от решение на ТЕЛК/ РЕЛКК или друг основен документ за здравословното състояние на детето;
3. Други документи - по преценка на доставчика.


Процедура по приемане и предоставяне на услугата
Родителите на деца с увреждания подали молба за ползване на услугата социален асистент се запознават с предлаганите от доставчика услуги и условията за тяхното ползване, правлниците за вътрешния ред и процедурите за подаване на жалби.

Ръководителят на организацията - доставчик на услугата преценява възможностите за удовлетворяване на молбата и определя подходящите варианти за социални асистенти, които да реализират услугата.При взаимно одобрение на условията се сключва договор между ръководителя на организацията - доставчик на услугата и родителите на детето за реализиране на социалната услуга социален асистент. Предоставянето на услугата стартира и се реализира чрез изготвянето на:
- оценка на състоянието и потребностите на детето;
- индивидуален план, включващ дейностите, осигуряващи подкрепа на детето, областите и целите в неговото развитие.

Индивидуалните планове се актуализират на всеки 6 месеца.


Процедура по прекратяване предоставянето на услугата
- доброволно - по желание на законните представители на детето;
- при изтичане на срока на договора;
- при отпадане на основанието за предоставяне на услугата.


ІІ. ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ
1. Определение
"Социален асистент" на деца с увреждания е социална услуга в общността.Съгласно ППЗСП "Социален асистент" е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.
2. Основна цел на услугата:
Създаване на възможности за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социалната интеграция на деца с увреждания в масовите училища и детските градини.
3. Подцели :
Да осигурява включваща, приемаща и стимулираща среда за децата с увреждания;
Да насърчава и подкрепя образователното, социалното, емоционалното и културното развитие на потребителите.
4. Основни цели на eкипа :
Да създава подкрепяща среда за децата с увреждания и техните семейства;
Да подкрепя личностното развитие на децата с увреждания и създава условия за социална интеграция в училищна и извънучилищна среда;
Да създава и развива социални умения на децата с увреждания.
5. Дейности за осъществяване на социалната услуга:
Обучение на социалните асистенти за качествено предоставяне на услуги за децата с увреждания;
Интегриране и социализиране на децата в училищна среда;
Извънучилищни дейности и организиране на свободното време;
Обучение на децата с увреждания за придобиване на жизнени и социални умения;
Експертно-консултативна подкрепа на родители на деца с увреждания;
Консултиране на родителите и разширения семеен кръг в умения за грижи и развиване на потенциала на децата с увреждания.

Тези дейности ще бъдат съобразени с потребностите и възможностите на всяко дете, въз основа на оценка на индивидуалните умения, като се работи в тясна връзка с техните семейства.Посочените знания и умения ще се реализират чрез изпълнението на изготвени индивидуални планове за социално включване на база на извършените преди това оценки на потребностите и последващи програми. Дейностите ще се извършват без откъсване от обичайната семейна среда.


ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Задължения на Доставчика:
1.Води и поддържа Регистър на потребителите на социални услуги;
2.Разработва процедура за подаване и разглеждане на жалби и поддържа дневник;
3.Води и поддържа лични досиета на всички потребители;
4.Документи, регламентирани по КТ, ЗНЗ (длъжностни характеристики, трудови дела на социалните асистенти, графици, книги за здравословни и безопасни условия на труд и др.).


ІІІ. Човешки и материални ресурси
Техническо оборудване
Фондация "Съпричастие" разполага с два офиса на ул. "Петко Стайнов" № 3 в Дома на културата на слепите. Те са предоставени безвъзмездно от собственика - Съюз на слепите в България чрез Договор за съвместна дейност от 2000 година. Единият офис функционира като Бюро за социални услуги. Вторият офис е оборудван като Ресурсен център за стартиране на собствен бизнес на хора с увреждания и може да се използва мултифункционално - за индивидуални консултации, работа в малки групи и за обучение. В същата сграда по съвместителство могат да се ползват още Клубът за социални контакти за около 40 души и семинарна зала с около 60 места.Фондацията разполага с оборудване на офисите - бюра, библиотеки, три компютъра, принтер и копирна машина, телевизор и видеомагнетофон, телефон със секретар и факс. В двата офиса има постоянен достъп до интернет мрежата. Разполагаме и със счетоводен софтуер, както и със специален софтуер за незрящи, който се ползва от специалистите на Фондацията. Цялото оборудване е собственост на Фондация "Съпричастие" и е придобито със средства от безвъзмездна помощ.


Човешки ресурси
Фондация "Съпричастие" има 6 учредители - юристи, педагози, социолози и социални работници. Освен тях в екипа работят като доброволци социални и специални педагози, психолози и арттерапевти.Програмата се ръководи от КООРДИНАТОР и сътрудник социални дейности, който е юрист по образование.
Принципът е на всяко дете да се предостави персонален социален асистент. По времето, когато детето не посещава учебните занятия, социалният асистент е с него - в дома, в център за рехабилитация, в лятно училище и пр. Колкото деца се обслужват, толкова асистенти се назначават.
Към момента на подаване на заявлението за лиценз капацитетът на социалната услуга е 40 потребители.
Фондация "Съпричастие" разполага със собствена база данни за желаещи да работят като социални асистенти за деца. Изискванията към тях са минимум за завършено средно образование, завършен курс за предоставяне на услугата "Социален асистент". И практическо обучение в Центъра за деца със специални образователни потребности "Карин дом" в град Варна.


Други ресурси
Фондация "Съпричастие" разполага със специализирана литература в различни области на социалната политика. Разполагаме и със собствени методики за провеждане на обучение за правата на децата и специфичните права на хората с увреждания, които ще прилагаме в дейностите.
Фондация "Съпричастие" участва в Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" от 2004 година и вече има експертен опит за предоставяне на тази услуга в общността.
Фондация "Съпричастие" е член на Обществения съвет по рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания в Община Варна и на Българската асоциация на частните доставчици на социални услуги. Тя развива и прилага принципите на доброто партньорство.
От 2009 г. Фондация "Съпричастие" участва в Националния алианс за социална отговорност и Европейската асоциация на доставчиците на услуги на хора с увреждания със седалище Брюксел.


Партньори
Основен партньор на Фондация "Съпричастие" в реализацията на услугата е Агенция за социално развитие "ВИЖЪН" на основата на подписан договор за създаване на консорциум. Цялостната организация по предоставянето на услугата ще се реализира в рамките на широкообхватно и дългосрочно партньорство с Община Варна, Общински съвет-Варна, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора сувреждания /EASPD/, Регионална Дирекция за социално подпомагане Варна, Дирекция за социално подпомагане Варна и други НПО на местно и национално ниво.
Уеб Дизайн и Софтуерни Решения Unseen Pro Ltd
© Всички права запазени - Фондация Съпричастие. Empathy-bg.eu 2011 - 2014.
За Нас | Дейност | Новини | Документи | Архив | Галерия | Контакти | Вход